سرویس ها

فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
153 فالوور ایرانی ویژه [اختصاصی] 💎 توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
10000/100 فعال
1 فالوور خارجی سرور 1 توضیحات 4,200 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,200 تومان)
10000/50 فعال
2 فالوور خارجی سرور 2 توضیحات 4,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,600 تومان)
10000/100 فعال
88 فالوور خارجی سرور 3 توضیحات 4,700 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,700 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,700 تومان)
10000/100 فعال
65 فالوور بین المللی کیفیت بالا توضیحات 5,200 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,200 تومان)
15000/100 فعال
127 فالوور ایرانی کیفیت عالی [اختصاصی] 💎 توضیحات 5,800 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,800 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,800 تومان)
3000/100 فعال
141 فالوور میکس ارزان توضیحات 5,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,900 تومان)
50000/50 فعال
115 فالوور اسپید [ اختصاصی ]🌟 توضیحات 6,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (6,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,500 تومان)
100000/100 فعال
105 فالوور میکس ایرانی سرور جدید توضیحات 6,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (6,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,900 تومان)
60000/100 فعال
3 فالوور توربو سرعت بالا توضیحات 7,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,300 تومان)
800000/200 فعال
4 فالوور ایرانی 30% هدیه توضیحات 7,800 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,800 تومان)
1000000/100 فعال
5 فالوور اسپید 200 کا در روز توضیحات 7,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,900 تومان)
2000000/2000 فعال
6 فالوور ایرانی پروفایلدار 50% هدیه توضیحات 10,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (10,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,500 تومان)
500000/200 فعال
7 فالوور واقعی 60% ایرانی توضیحات 13,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,900 تومان)
20000/100 فعال
8 فالوور ایرانی 90% فعال لایک زن توضیحات 17,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (17,000 تومان)
10000/100 فعال
89 فالوور 100% واقعی ایرانی لایک زن [ اختصاصی ]🌟 توضیحات 21,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (21,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (21,500 تومان)
700000/100 فعال
142 فالوور ایرانی VIP [فول ایرانی] [اختصاصی]💎🔥 توضیحات 29,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (29,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (29,000 تومان)
500000/500 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
108 لایک ارزان سرور 1 توضیحات 1,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,400 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,400 تومان)
40000/50 فعال
11 لایک ارزان سرور 2 توضیحات 1,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,900 تومان)
50000/50 فعال
14 لایک کیفیت خوب توضیحات 2,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,500 تومان)
30000/50 فعال
76 لایک IGTV ارزان توضیحات 2,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,900 تومان)
50000/50 فعال
111 لایک اسپید ریلز | reels توضیحات 2,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,900 تومان)
100000/50 فعال
109 لایک کیفیت خوب ریلز | reels توضیحات 3,100 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,100 تومان)
100000/150 فعال
16 لایک IGTV [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] توضیحات 3,100 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,100 تومان)
50000/50 فعال
154 لایک ایرانی ویژه [اختصاصی] 💎 توضیحات 3,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,500 تومان)
5000/100 فعال
156 لایک ایرانی ویژه IGTV [اختصاصی] 💎 توضیحات 3,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,500 تومان)
5000/100 فعال
110 لایک میکس ریلز | reels [ضمانت 30 روز] توضیحات 3,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,600 تومان)
60000/150 فعال
17 لایک میکس IGTV [بدون ریزش] توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
50000/200 فعال
15 لایک ایرانی کیفیت عالی توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
300000/500 فعال
12 لایک ایرانی کیفیت خوب توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
100000/100 فعال
13 لایک میکس اسپید [100کا] [ریزش کم]🚀 توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
1000000/100 فعال
143 لایک IGTV ایرانی [اختصاصی] توضیحات 7,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,900 تومان)
200000/10 فعال
144 لایک ایرانی [اختصاصی] توضیحات 7,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,900 تومان)
200000/10 فعال
145 لایک ریلز | reels ایرانی [اختصاصی] توضیحات 7,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,900 تومان)
200000/10 فعال
113 لایک واقعی ایرانی [اکسپلور] توضیحات 9,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,500 تومان)
2000/50 فعال
بازدید ویدئو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
131 بازدید ریلز | reels ارزان توضیحات 240 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240 تومان)
نمایندگی نقره ای: (240 تومان)
نمایندگی برنزی: (240 تومان)
1000000/100 فعال
130 بازدید IGTV ارزان توضیحات 240 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240 تومان)
نمایندگی نقره ای: (240 تومان)
نمایندگی برنزی: (240 تومان)
1000000/100 فعال
129 بازدید ویدیو ارزان توضیحات 240 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240 تومان)
نمایندگی نقره ای: (240 تومان)
نمایندگی برنزی: (240 تومان)
1000000/100 فعال
124 بازدید ویدیو برنزی توضیحات 499 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (499 تومان)
نمایندگی نقره ای: (499 تومان)
نمایندگی برنزی: (499 تومان)
300000/100 فعال
128 بازدید ریلز | reels برنزی توضیحات 499 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (499 تومان)
نمایندگی نقره ای: (499 تومان)
نمایندگی برنزی: (499 تومان)
300000/100 فعال
125 بازدید IGTV برنزی توضیحات 499 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (499 تومان)
نمایندگی نقره ای: (499 تومان)
نمایندگی برنزی: (499 تومان)
300000/100 فعال
116 بازدید ویدیو نقره ای توضیحات 650 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (650 تومان)
نمایندگی نقره ای: (650 تومان)
نمایندگی برنزی: (650 تومان)
10000000/100 فعال
118 بازدید IGTV نقره ای توضیحات 650 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (650 تومان)
نمایندگی نقره ای: (650 تومان)
نمایندگی برنزی: (650 تومان)
10000000/100 فعال
120 بازدید ریلز | reels نقره ای توضیحات 650 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (650 تومان)
نمایندگی نقره ای: (650 تومان)
نمایندگی برنزی: (650 تومان)
1000000/100 فعال
121 بازدید ریلز | reels طلایی توضیحات 1,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,300 تومان)
1000000/100 فعال
74 بازدید IGTV طلایی توضیحات 1,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,300 تومان)
1000000/100 فعال
73 بازدید ویدیو طلایی توضیحات 1,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,300 تومان)
1000000/100 فعال
122 بازدید ریلز | reels آلفا توضیحات 2,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,600 تومان)
10000000/100 فعال
20 بازدید IGTV آلفا توضیحات 2,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,600 تومان)
10000000/100 فعال
18 بازدید ویدیو آلفا توضیحات 2,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,600 تومان)
10000000/100 فعال
123 بازدید ریلز | reels حرفه ای اکسپلور توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
5000000/100 فعال
19 بازدید ویدیو حرفه ای اکسپلور توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
5000000/100 فعال
21 بازدید IGTV حرفه ای اکسپلور توضیحات 3,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,900 تومان)
3000000/100 فعال
سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
22 سیو پست اینستاگرام سرور 1 توضیحات 200 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (200 تومان)
نمایندگی برنزی: (200 تومان)
15000/100 فعال
23 سیو پست اینستاگرام سرور 2 توضیحات 400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (250 تومان)
نمایندگی نقره ای: (300 تومان)
نمایندگی برنزی: (350 تومان)
20000/100 فعال
69 ایمپرشن اینستاگرام + ریچ توضیحات 480 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (435 تومان)
نمایندگی نقره ای: (450 تومان)
نمایندگی برنزی: (465 تومان)
5000000/50 فعال
70 ایمپرشن اینستاگرام + ریچ حرفه ای توضیحات 660 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (660 تومان)
نمایندگی نقره ای: (660 تومان)
نمایندگی برنزی: (660 تومان)
250000/100 فعال
24 سیو پست اینستاگرام سرور 3 توضیحات 700 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (700 تومان)
نمایندگی برنزی: (700 تومان)
100000/100 فعال
72 بازدید پروفایل اینستاگرام توضیحات 1,250 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,150 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,200 تومان)
10000000/100 فعال
71 ایمپرشن واقعی اینستاگرام توضیحات 1,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,900 تومان)
50000000/500 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
25 بازدید استوری اینستاگرام سرور 1 توضیحات 590 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (545 تومان)
نمایندگی نقره ای: (560 تومان)
نمایندگی برنزی: (575 تومان)
20000/100 فعال
26 بازدید استوری اینستاگرام سرور 2 توضیحات 910 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (820 تومان)
نمایندگی نقره ای: (850 تومان)
نمایندگی برنزی: (880 تومان)
50000/100 فعال
27 بازدید استوری اینستاگرام سرور 3 توضیحات 2,100 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,700 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,900 تومان)
10000/200 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
28 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,900 تومان)
80/5 فعال
29 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,900 تومان)
120/5 فعال
30 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,900 تومان)
80/5 فعال
31 مجموعه کامنت تعریف از شخص توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,900 تومان)
170/5 فعال
32 مجموعه کامنت تعریف از کالا توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,900 تومان)
140/5 فعال
33 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,900 تومان)
80/5 فعال
34 کامنت دلخواه ایرانی توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,900 تومان)
5000/10 فعال
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
106 ممبر فیک کانال ویژه توضیحات 3,800 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,700 تومان)
10000/500 فعال
35 ممبر کانال ویژه توضیحات 4,450 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,150 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,300 تومان)
10000/1000 فعال
37 ممبر فیک [کانال های زیر 100 k] توضیحات 4,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,500 تومان)
50000/500 فعال
36 ممبر اجباری [هیدن] [کانال های زیر 100 k] توضیحات 5,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,900 تومان)
40000/1000 فعال
38 ممبر اجباری [هیدن] [کانال های زیر 200 k] توضیحات 7,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (6,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,100 تومان)
30000/500 فعال
39 ممبر اجباری [سرور 1] کانال ریزش کم توضیحات 7,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,900 تومان)
50000/1000 فعال
40 ممبر فیک [کانال های زیر 300 k] توضیحات 9,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,100 تومان)
50000/1000 فعال
41 ممبر اجباری [سرور 2] کانال ریزش کم توضیحات 9,800 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,500 تومان)
50000/500 فعال
95 ممبر اجباری کانال [ظرفیت 100 K] توضیحات 10,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,100 تومان)
100000/1000 فعال
42 ممبر نیترو کانال [ویودار] توضیحات 10,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (10,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,600 تومان)
50000/1000 فعال
43 ممبر قفلی کانال [زیر 200 k] توضیحات 10,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (10,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,900 تومان)
150000/1000 فعال
96 ممبر اجباری کانال کم ریزش توضیحات 10,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (10,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,600 تومان)
150000/1000 فعال
47 ممبر فیک خارجی [زیر 300 k]  توضیحات 13,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,600 تومان)
50000/500 فعال
45 ممبر کانال ریزش صفر توضیحات 13,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,600 تومان)
50000/1000 فعال
46 ممبر فیک [کانال های بالای 1 میلیون] توضیحات 13,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,600 تومان)
50000/1000 فعال
44 ممبر اجباری [هیدن] کانال ظرفیت بالا توضیحات 13,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,600 تومان)
100000/1000 فعال
97 ممبر کانال ویودار [زیر 500 k] توضیحات 14,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (14,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,600 تومان)
150000/1000 فعال
48 ممبر نیترو کانال [ویو بالا] توضیحات 16,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,600 تومان)
30000/1000 فعال
98 ممبر قفلی کانال [بالای 200 k] توضیحات 16,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,600 تومان)
100000/1000 فعال
49 ممبر فیک [کانال های خارجی بالای 300 k] توضیحات 20,200 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (19,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (19,800 تومان)
45000/1000 فعال
50 ممبر اجباری [هیدن] کانال فوق کیفیت توضیحات 21,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (21,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (21,000 تومان)
100000/1000 فعال
99 ممبر گلد کانال [کیفیت پاپ آپ] توضیحات 27,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (26,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (27,000 تومان)
50000/1000 فعال
51 ممبر پاپ آپ کانال [مختلط] توضیحات 91,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (85,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (87,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (89,000 تومان)
10000/1000 فعال
52 ممبر پاپ آپ کانال [بانوان] توضیحات 126,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (120,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (122,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (124,000 تومان)
10000/1000 فعال
53 ممبر پروکسی کانال [جذب اختیاری] توضیحات 285,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (270,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (275,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (280,000 تومان)
5000/1000 فعال
ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
107 ممبر فیک گروه ویژه توضیحات 3,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,500 تومان)
10000/500 فعال
57 ممبر فیک [گروه های زیر 100 k] توضیحات 4,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,500 تومان)
20000/500 فعال
87 ممبر vip گروه توضیحات 5,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,400 تومان)
10000/1000 فعال
55 ممبر واقعی گروه [اد لیست] توضیحات 6,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (6,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,600 تومان)
50000/1000 فعال
56 ممبر واقعی [گروه های زیر 100 k] توضیحات 6,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (6,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,600 تومان)
10000/500 فعال
58 ممبر اجباری گروه [ریزش کم] توضیحات 7,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,600 تومان)
20000/500 فعال
60 ممبر فیک [گروه های بالای 100 k] توضیحات 9,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,100 تومان)
20000/1000 فعال
61 ممبر واقعی گروه توضیحات 10,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (10,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,600 تومان)
20000/1000 فعال
100 ممبر واقعی گروه [چت کن] توضیحات 13,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,000 تومان)
8000/1000 فعال
101 ممبر فروشگاهی گروه [90% فعال] توضیحات 39,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (38,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (39,000 تومان)
5000/1000 فعال
62 ممبر گروه به گروه [ایرانی] توضیحات 45,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (45,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (45,000 تومان)
20000/500 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
77 بازدید ویدئو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 70 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40 تومان)
نمایندگی نقره ای: (50 تومان)
نمایندگی برنزی: (60 تومان)
100000000/100 فعال
78 بازدید ویدئو واقعی تیک تاک توضیحات 90 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60 تومان)
نمایندگی نقره ای: (70 تومان)
نمایندگی برنزی: (80 تومان)
10000000/100 فعال
79 بازدید ویدئو ایرانی تیک تاک توضیحات 390 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (330 تومان)
نمایندگی نقره ای: (350 تومان)
نمایندگی برنزی: (370 تومان)
100000/100 فعال
84 فالوور ارزان تیک تاک توضیحات 9,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,500 تومان)
100000/100 فعال
85 فالوور کیفیت خوب تیک تاک توضیحات 14,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,000 تومان)
100000/100 فعال
80 لایک فوق ارزان تیک تاک توضیحات 15,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,000 تومان)
10000/100 فعال
81 لایک کیفیت خوب تیک تاک توضیحات 19,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (18,000 تومان)
40000/100 فعال
82 لایک سرعت بالا تیک تاک توضیحات 23,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (21,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (22,000 تومان)
40000/100 فعال
83 لایک واقعی تیک تاک توضیحات 39,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (38,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (39,000 تومان)
20000/100 فعال
86 فالوور میکس تیک تاک توضیحات 51,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (47,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (49,000 تومان)
1000000/100 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
147 بازدید ویدیو یوتیوب [ ارزانترین در ایران ] توضیحات 19,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (19,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (19,000 تومان)
10000000/1000 فعال
148 بازدید ویدیو یوتیوب [ ضمانت دائمی ] توضیحات 23,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (23,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (23,500 تومان)
500000/100 فعال
149 بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] توضیحات 27,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (27,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (27,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (27,000 تومان)
150000/100 فعال
150 بازدید ویدیو یوتیوب [ نقره ای ] [ ضمانت 60 روزه ] توضیحات 29,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (29,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (29,000 تومان)
30000000/200 فعال
151 بازدید ویدیو یوتیوب [ طلایی ] [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 39,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (39,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (39,000 تومان)
100000/100 فعال
152 بازدید ویدیو یوتیوب [ الماسی ] [ ضمانت 60 روزه ] توضیحات 49,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (49,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (49,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (49,000 تومان)
100000/100 فعال
خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
102 فالوور فیسبوک سرور 1 توضیحات 19,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (18,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (18,500 تومان)
500000/500 فعال
104 فالوور فیسبوک سرور 2 توضیحات 22,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (21,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (21,500 تومان)
100000/100 فعال
103 فالوور فیسبوک سرور 3 توضیحات 24,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (23,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (23,500 تومان)
20000/200 فعال